Projekts "Būt jaunietim"

Ogres novadā dzīvojošiem jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem.

Projektā sasniegtie rezultāti:

Projekta mērķis:

Projekta “Būt jaunietim” mērķis ir veicināt Ogres novada pašvaldības jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmēt to aktīvo pilsonisko līdzdalību, nodrošinot drošu, neformālu vidi, mentoru, kouču un vienaudžu atbalstu, paplašinot jauniešu redzesloku, veicinot veselīgu pašvērtējumu, apgūstot stresa menedžmenta un emociju pārvaldīšanas tehnikas, veicinot vēlmi uzņemties iniciatīvu, dodot iespēju realizēt savas idejas, izprotot un sajūtot savu piederību sabiedrībā. Projekta ietvaros plānota ilgtermiņa sadarbība ar jauniešiem iekštelpu un āra aktivitātēs, katrā projekta aktivitātē iesaistot vismaz 50% jauniešus ar ierobežotām iespējām.

.

Mērķa grupa un galvenās aktivitātes:

Projekta mērķa grupa ir Ogres novada jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.

Projekta ietvaros paredzētas 15 aktivitātes, kombinējot āra un iekštelpu aktivitātes, palīdzot jauniešiem rast izpratni par personīgo identitāti, palīdzot apzināties savas vērtības, pārliecības, iespējas un potenciālu, palīdzēt apgūt stresa un emociju pārvaldīšanas tehnikas, palīdzēt apzināties, formulēt savu vietu ģimenē, sabiedrībā, mācīties sniegt savstarpēju atbalstu, kā arī dodot iespēju jauniešiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā, formulēt savas idejas un uzņemties atbildību un iniciatīvu, organizējot projekta noslēguma pasākumu.

Projekta informācija

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Projekta īstenošanas periods: 1.06.-30.11.2022.

Projekta konkursa organizētājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 


Projekta komanda

Laura Riekstiņa

Jauniešu mentors un projekta vadītāja.

Projektā vadīja ārtelpu aktivitātes- pārgājienus Ogres zilajos kalnos un Piedzīvojumu Salaspils purvā ar pārgājienu un laivošanu un atbalsta jauniešu projekta gala pasākuma izveidē.

Projekta laikā atbildēja par projekta publicitāti, un komunikāciju ar jauniešiem.

Laurai ir 3 gadu praktiska pieredze darbā ar jauniešiem un grupu vadīšanā neformālajā izglītībā gan Biedrībā "Mellene", gan Biedrībā "Piedzīvojuma gars", Ļoti patīk doties dabā un vadīt aktivitātes jauniešiem ārpus telpām.

Ir apmeklējusi divus  projektus-apmācības par outdoor/āra vides un neformālām metodēm darbā ar jauniešiem, iegūta praktiska pieredze grupās ar jauniešiem, iegūti Youthpass sertifikāti (katrs projekts vismaz 8 dienu garumā).

Jau 3 gadus darbojas bērnu nometnēs un vada pārgājienus gan bērniem, gan ģimenēm.


Laura Prusakova

Jauniešu koučs.

Projektā vadīja 9 iekštelpu aktivitātes par šādām tēmām: Mana identitāte,  Manas vērtības un pārliecības,  Grupveida koučings,  Es- ģimenē, Iekšējais miers, Es sabiedrībā,  Mans potenciāls un iespējas kā sabiedrības loceklim,  Manas idejas pirmie soļi.

Projekta laikā palīdzēja katram jaunietim strādāt pie savas idejas, mērķa.

Laura ir Yes Supply method programmas koučs.

Strādā ar šādām metodēm: “Neirolingvistiskā programmēšana (NLP)”, “Hipnoterapija”, “Dzīves un panākumu koučings”, “Emocionālās brīvības tehnika (Emotional freedom tehnique jeb EFT)”, “Laika joslas tehnika”. 

Tāpat Laura ir apmācību programmas izstrādātāja, jauniete, jauniešu līdere. 2 gadus brīvprātīgi darbojās mājdārziņā kā audzinātājas palīgs, bija nometnes audzinātāja biedrības Mellene rīkotajās nometnēs.

Fotogrāfijas no projekta pasākumiem


Ogres novada sociālais dienests

Brīvprātīgo atbalsts aktivitātēm un telpu nodrošināšana.

Ogres novada jauniešu dome

Atbalsts aktivitātēs, jauniešu iesaiste domē un stāsts par jauniešu domi. Gala pasākuma telpu atbalsts.

SIA Uzzini, iepazīsti

Gida pakalpojumi un laivu noma Piedzīvojumam Salaspils purvāPiedzīvojuma gars

Atbalsts metodoloģijā āra pasākumiem.